Hệ thống đánh lửa xe xăng cơ

 Bugi DENSO IRIDIUM POWER IU20
 Bugi DENSO IRIDIUM POWER IU22
 Bugi DENSO IRIDIUM POWER IU22D
 Bugi DENSO IRIDIUM POWER IU24
 Bugi DENSO IRIDIUM POWER IU24D
 Bugi DENSO IRIDIUM POWER IU27
 Bugi DENSO IRIDIUM POWER IU27D
 Bugi DENSO IRIDIUM POWER IUF22
 Bugi DENSO IRIDIUM POWER IUF24
 Bugi DENSO IRIDIUM POWER IUH24D
 Bugi DENSO IRIDIUM POWER IUH27D