Gắp/ càng sau GCRAFT

HẾT
 CT125 Gắp/ càng sau GCRAFT (STD)