3. HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA

 AEROX 155 V1 ECU FULL STAND NEXT
 Bugi DENSO IRIDIUM POWER IK24
 Bugi DENSO IRIDIUM POWER IK27
 Bugi DENSO IRIDIUM POWER IK31
 Bugi DENSO IRIDIUM POWER IQ24
 Bugi DENSO IRIDIUM POWER IQ27
 Bugi DENSO IRIDIUM POWER IQ31
 Bugi DENSO IRIDIUM POWER IU20
 Bugi DENSO IRIDIUM POWER IU22
 Bugi DENSO IRIDIUM POWER IU22D
 Bugi DENSO IRIDIUM POWER IU24